Rzeczoznawca majątkowy

mgr inż. Julia Guściora

Kilka słów o mnie

Jestem absolwentką Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie gdzie ukończyłam studia magisterskie oraz Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończyłam studia podyplomowe, dotyczące gospodarowania nieruchomościami w zakresie szacowania nieruchomości. Praktyka i zdobyta wiedza pozwoliły mi uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Posiadam uprawnienia zawodowe nr 5946 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Jestem członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, oraz członkiem Instytutu Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia.

Wykonuję wyceny na zlecenie osób indywidualnych, banków, przedsiębiorców, urzędów oraz wielu innych podmiotów. Zapewniam kompleksowe usługi związane z procesem wyceny majątku. Dzięki wysokim standardom obsługi, doświadczeniu i kierowaniu się etyką zawodową zapewniam swoim klientom pewność starannego oszacowania wartości ich majątku. W swoich działaniach kieruję się bezstronnością i zapewniam przestrzeganie zasady tajemnicy zawodowej i poufności w relacjach z klientem.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z moją ofertą.

Oferta

Wycena nieruchomości – to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Postępowanie to jest rozumiane jako proces wyczerpujący obligatoryjne czynności szacowania nieruchomości i procedury konieczne w celu prawidłowego określenia wartości. Wyceny nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, dokonują rzeczoznawcy majątkowi.

Wynikiem wyceny nieruchomości jest operat szacunkowy. Jest on dowodem wykorzystywanym w sprawach, dla których został sporządzony. Operat szacunkowy i inne opracowania wykonywane są z zachowaniem zasady poufności oraz ochrony danych osobowych.
Zasięg usług

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości świadczone przez moją firmę mają charakter lokalny,  a ich przedmiotem są przede wszystkim nieruchomości położone na terenie:

 • miasta Tychy
 • powiatu bieruńsko-lędzińskiego
  obejmującego gminy: Bieruń, Bojszowy, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski
 • powiatu mikołowskiego
  obejmującego gminy: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry
 • powiatu pszczyńskiego
  obejmującego gminy: Pszczyna, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Suszec
Szczegóły oferty
Wykonuję wyceny dla różnego typu nieruchomości w tym:

 • wyceny nieruchomości lokalowych
  lokali użytkowych, mieszkalnych
 • wyceny nieruchomości zabudowanych
  budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, jednorodzinnego, siedliskowego, gospodarczego
 • wyceny nieruchomości leśnych
  lasów, zagajników, drzewostanów, działek letniskowych, parków
 • wyceny nieruchomości niezabudowanych
  działek budowlanych, rekreacyjnych, przemysłowych, terenów komunikacyjnych,
 • wyceny nieruchomości komercyjnych
  biur, magazynów, lokali w centrach handlowych, hoteli, ośrodków wypoczynkowych
 • wyceny nieruchomości rolnych
  gospodarstw rolnych, upraw, sadów, stawów rybnych
Kiedy dokonać wyceny nieruchomości?
Wyceny nieruchomości dokonywane są dla różnych celów:

 • kupna-sprzedaży lub zamiany nieruchomości
 • sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy
 • zabezpieczenia kredytów bankowych
 • ubezpieczenia nieruchomości
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizn
 • podziału majątku
 • zniesienia współwłasności
 • ustalenia wysokości odszkodowań z tytułu:
  • wywłaszczenia nieruchomości
  • decyzji planistycznych
  • za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi
 • ustalenia opłat adiacenckich z tytułu:
  • podziału nieruchomości
  • scalenia i podziału nieruchomości
  • budowy urządzeń infrastruktury technicznej
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 • aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
 • sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu
 • i wielu innych

Potrzebujesz wyceny lokalu użytkowego, mieszkalnego albo innego typu nieruchomości?

Skorzystaj z usług profesjonalnego rzeczoznawcy majątkowego!

Wymagane dokumenty

Dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny niezbędne jest udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu dokumentów dotyczących nieruchomości, załączanych do operatu szacunkowego. Poniżej zamieszczam wykaz dokumentów niezbędnych do wyceny (w zależności od rodzaju nieruchomości), których wcześniejsze przygotowanie przyspiesza wykonanie zlecenia.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka gruntu)
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
  do uzyskania we właściwym terytorialnie Urzędzie Gminy
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
  do uzyskania we właściwym terytorialnie Starostwie lub Urzędzie Gminy
 • odpis z księgi wieczystej
  do uzyskania w Sądzie Rejonowym
 • mapa zasadnicza dot. działki
  do uzyskania w Katastrze nieruchomości
 • inne dokumenty mające wpływ na określenie stanu prawnego terenu
  np. orzeczenie sądu
Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek mieszkalny)
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (decyzja o warunkach zabudowy)
  do uzyskania we właściwym Urzędzie Gminy
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
  do uzyskania we właściwym terytorialnie Starostwie
 • odpis z księgi wieczystej
  do pozyskania w Sądzie Rejonowym
 • pozwolenie na budowę
  w posiadaniu właściciela
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy, rozbudowy bądź modernizacji
  w posiadaniu właściciela
 • rzuty kondygnacji oraz pozostałe parametry techniczne
  w posiadaniu właściciela
 • potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
  w posiadaniu właściciela
 • kopia umowy przedwstępnej lub inne dokumenty określające stan prawny nieruchomości jeśli istnieją
  w posiadaniu właściciela
Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny) lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
  z Sądu Rejonowego lub od właściciela
 • odpis z księgi wieczystej dla właściwej nieruchomości gruntowej
  z Sądu Rejonowego
 • wypis z ewidencji gruntów i lokali
  do uzyskania we właściwym terytorialnie Starostwie
 • rzut lokalu, dane powierzchniowo kubaturowe
  od właściciela, spółdzielni mieszkaniowej lub dewelopera
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dot. przydziału lokalu spółdzielczego
  do uzyskania ze spółdzielni
Nieruchomości komercyjne
 • odpis z księgi wieczystej
  do pozyskania w Sądzie Rejonowym
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
  do uzyskania we właściwym terytorialnie Starostwie
 • dane powierzchniowo-kubaturowe budynków, lokali
  w posiadaniu właściciela bądź zarządcy
 • rzuty kondygnacji
  w posiadaniu właściciela bądź zarządcy
 • wykazy powierzchni o odmiennej funkcji
  w posiadaniu właściciela bądź zarządcy
 • mapa zasadnicza, ewidencyjna terenu
  do pozyskania w Katastrze nieruchomości
 • wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości
  w posiadaniu właściciela bądź zarządcy
 • inne, ustalane indywidualnie w miarę potrzeb

W przypadku kiedy nie dysponujecie Państwo powyższymi dokumentami proszę o kontakt telefoniczny pod numer +48 602 63 54 53

Kupujesz lub sprzedajesz dom? Potrzebujesz wycenić nieruchomość?

Pomogę Ci w każdej sytuacji – wystarczy, że się ze mną skontaktujesz!

Ceny

Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa z zamawiającym. Koszt sporządzenia wyceny, porad i konsultacji nie jest zależny od wartości nieruchomości.

Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości zależy od następujących czynników:

charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny

h

dostępności danych niezbędnych do wykonania wyceny

kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki)

charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników. Jeśli chcieliby Państwo poznać przybliżony koszt wyceny Państwa nieruchomości proszę o kontakt telefoniczny:

+48 602 63 54 53

lub przesłać maila na adres: julia.gusciora@interia.eu lub wypełnić formularz poniżej:

Kontakt

Adres

43-100 Tychy,
ul. Rybna 59d

p

NIP

646-125-63-15